Privacyverklaring

Als u een traject volgt bij ons, of we bemiddelen voor u op de arbeidsmarkt, of u maakt op een andere manier gebruik van onze dienstverlening, verwerken wij mogelijk uw persoonsgegevens. Wij vinden het belangrijk dat wij dit op de goede manier doen. In deze privacyverklaring leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. We lichten toe welke gegevens we verzamelen, met welk doel en met wie wij gegevens delen.

Wie zijn wij?

MobiliteitNoord ondersteunt mensen en organisaties bij ontwikkeling, verandering en beweging in het werkveld. Wij geven advies en begeleiden mensen en organisaties met loopbaanvraagstukken.  

Onze contactgegevens zijn:  

Telefoon: 088 – 214 0000
Mail: info@mobiliteitnoord.nl
Adres hoofdkantoor: Lauwers 1 | 9405 BL | Assen
Postadres: Postbus 2608 | 9704 CP | Groningen

Welke gegevens verwerken wij?

MobiliteitNoord verwerkt persoonsgegevens als u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of omdat u deze aan ons verstrekt. Sommige gegevens zijn noodzakelijk, andere gegevens zijn wenselijk om een zo goed mogelijk resultaat te kunnen leveren. Welke gegevens wij verzamelen en verwerken, kan verschillen per situatie.  

Als u een vraag stelt over onze dienstverlening:

  NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens

Op het moment dat u van plan bent om een traject te volgen, of een traject volgt bij ons: (coaching, loopbaanoriëntatie, outplacement, re-integratie 2e spoor):  

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geslacht
 • Curriculum Vitae: informatie over werkervaring en opleiding
 • Gegevens over trainingen en/of uitkomsten van testen die u via ons heeft gevolgd of gedaan
 • Rapportages met daarin een samenvatting van de voortgang of conclusies van het traject

Als u door ons bemiddeld wordt voor een vacature bij onze opdrachtgevers:  

 • NAW-gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens
 • Geboortedatum, geslacht
 • Curriculum Vitae: informatie over werkervaring en opleiding
 • Andere gegevens die van belang kunnen zijn in het kader van beoordeling van geschiktheid, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften

MobiliteitNoord legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, voor zover daar toestemming is gegeven, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakvereniging, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?

Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens met een aantal doelen:

 1. Om u te informeren over onze dienstverlening en een voorstel te kunnen doen op maat.
 2. Om onze dienstverlening te optimaliseren en om u zo goed mogelijk te ondersteunen bij uw (loopbaan-)vragen.
 3. Om onze klanten op de hoogte te houden van de voortgang van een traject.
 4. Om te onderzoekenof u passend bent voor een vacature bij een opdrachtgever, zodat wij u kunnen bemiddelen.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming, dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan.  

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zolang het nodig is om u te voorzien van de dienstverlening die wij met elkaar overeengekomen zijn. CV’s van kandidaten die wij mogelijk bemiddelen bewaren wij één jaar. Dit doen wij op basis van uw toestemming. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht).  

Met wie delen wij persoonsgegevens?

MobiliteitNoord kan persoonsgegevens delen met opdrachtgevers en doet dit uitsluitend voor de uitvoering van een overeenkomst of als daar toestemming voor is gegeven. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor een eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.  

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens?

MobiliteitNoord doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Wij doen dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Bijvoorbeeld: alleen geautoriseerden hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegeven bewerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is MobiliteitNoord met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens ook optimaal beveiligen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MobiliteitNoord gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Door het afmelden voor cookies, zal onze website niet meer naar behoren functioneren. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Welke rechten heeft u als betrokkene?

Als het gaat om uw persoonsgegevens, heeft u als cliënt en/of kandidaat een aantal rechten.

U heeft het recht om uw gegevens in te zien. U kunt dit opvragen door dit aan te geven bij uw contactpersoon van MobiliteitNoord. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens. Als uw gegevens niet kloppen, heeft u het recht om de gegevens te laten aanpassen. U heeft het recht om uw gegevens te laten verwijderen. Daarnaast heeft u ook het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.  

Vragen of klachten?

Heeft u vragen, opmerkingen en/of klachten over de bescherming van uw persoonsgegevens door MobiliteitNoord? Neem dan contact op met ons door een mail te sturen naar info@mobiliteitnoord.nl.  

Er bestaat ook de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.