Algemene voorwaarden

1 Toepassingsgebied

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, opdrachten en aanbiedingen waarbij MobiliteitNoord partij is, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing indien deze op schrift zijn gesteld en indien uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze op de overeenkomst in kwestie van toepassing zijn.
1.3 Eventuele (algemene) voorwaarden van de wederpartij zijn slechts van toepassing voor zover deze door MobiliteitNoord uitdrukkelijk en schriftelijk zijn aanvaard.
1.4 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2 Totstandkoming overeenkomst
2.1 Een overeenkomst komt tussen partijen tot stand door een aanbod van de ene partij en de schriftelijke aanvaarding daarvan door de andere partij, danwel door de schriftelijke bevestiging door MobiliteitNoord van een mondelinge overeenstemming tussen partijen.
2.2 Alle aanbiedingen, waaronder offertes, van MobiliteitNoord zijn vrijblijvend en geldig gedurende 1 maand na dagtekening, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk MobiliteitNoord anders is aangegeven. Indien het aanbod niet binnen de gestelde termijn wordt aanvaard, komt dit te vervallen, waarna MobiliteitNoord gerechtigd is het aanbod al dan niet in een gewijzigde vorm te herhalen.
2.3 De overeenkomst danwel de schriftelijke bevestiging door MobiliteitNoord wordt geacht de inhoud van de gesloten overeenkomst volledig en juist weer te geven.
2.4 Offertes zijn gebaseerd op de bij opdrachtnemer beschikbare informatie.

3 Wederzijdse verplichtingen

3.1 De verplichtingen van MobiliteitNoord gaan nooit verder dan zoals door haar schriftelijk bevestigd in de overeenkomst.
3.2 Eventuele aanvullende afspraken en/ of toezeggingen na het sluiten van de overeenkomst door MobiliteitNoord zijn slechts bindend indien en voor zover zij door schriftelijk zijn bevestigd.
3.3 De wederpartij zal MobiliteitNoord steeds tijdig alle informatie ter beschikking stellen die voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst nuttig of noodzakelijk is en zal MobiliteitNoord alle medewerking verlenen om de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op de juiste wijze uit te voeren.
3.4 De wederpartij staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door haar verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
3.5 De wederpartij verplicht zich indien van toepassing, alle noodzakelijke, preventieve (veiligheids-)maatregelen te treffen, teneinde te voorkomen dat MobiliteitNoord bij de uitvoering van de overeenkomst schade lijdt.
3.6 Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd doordat de wederpartij zijn verplichtingen uit dit artikel niet nakomt, dan komt de schade als gevolg daarvan voor rekening van de wederpartij en is MobiliteitNoord gerechtigd het/ de daardoor noodzakelijk geworden meerwerk/ -prijs in rekening te brengen.
3.7 De wederpartij is niet gerechtigd zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van MobiliteitNoord.

4 Uitvoering

4.1 MobiliteitNoord zal bij het uitvoeren van de overeenkomst zoveel mogelijk rekening houden met de redelijke wensen van de wederpartij, mits dit naar haar oordeel bevorderlijk is voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst.
4.2 MobiliteitNoord heeft het recht om bepaalde werkzaamheden bij de uitvoering van de overeenkomst te laten verrichten voor derden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat dit niet het geval zal zijn.
4.3 MobiliteitNoord neemt bij het aangaan van de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en verplicht zich derhalve de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren en als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar.

5 Honorarium/ tarief en betaling

5.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een tarief per uur of een vast honorarium overeenkomen. Het overeengekomen tarief respectievelijk honorarium is exclusief BTW en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij daarnaast gehouden de door MobiliteitNoord gemaakte reis- en verblijfkosten te vergoeden.
5.2 Indien (de) overeenkomst(en) is/zijn aangegaan voor een aansluitende periode van een half jaar of langer, is MobiliteitNoord gerechtigd om het met de wederpartij overeengekomen uurtarief en/ of de overeengekomen prijs eenmaal per half jaar aan te passen.
5.3 Betaling van facturen van MobiliteitNoord dient binnen 14 dagen na factuurdatum plaats te vinden, bij gebreke waarvan de wederpartij van rechtswege in verzuim is, zonder dat nadere ingebrekestelling is vereist.
5.4 Indien de wederpartij in verzuim is, zijn – onverminderd de overige rechten van MobiliteitNoord – alle vorderingen van MobiliteitNoord op de wederpartij dadelijk en geheel opeisbaar, ook al is de betalingstermijn nog niet verstreken. Bovendien heeft MobiliteitNoord in dat geval het recht haar dienstverlening op te schorten, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.
5.5 Indien de wederpartij in verzuim is, is MobiliteitNoord gerechtigd om zonder nadere aankondiging aan de wederpartij de wettelijke rente per maand in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend, alsmede buitengerechtelijke kosten in rekening te brengen voor een bedrag van 15% van de openstaande vordering met een minimum van EUR 100,-.
5.5 De wederpartij is zonder uitzondering volledig aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke daadwerkelijk gemaakte kosten, ook indien en voor zover deze een eventuele proceskostenveroordeling overtreffen, die MobiliteitNoord moet maken in verband met de invordering van de haar op grond van dit artikel toekomende bedragen, waaronder de kosten van rechtsbijstand.
5.6 Betalingen door de wederpartij strekken achtereenvolgens in mindering op de kosten, genoemd in artikel 5.5, de kosten, genoemd in artikel 5.4 en de hoofdsom, ongeacht of de wederpartij een andere volgorde heeft aangewezen.
5.7 Eventueel bezwaar tegen de hoogte van een factuur van MobiliteitNoord dient binnen 14 dagen na de verzending daarvan schriftelijk aan MobiliteitNoord gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt. Indien bezwaar of de motivatie daarvan binnen de gestelde termijn uitblijft, wordt de wederpartij geacht met de hoogte van de factuur in te stemmen. Bezwaar schort de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op, tenzij MobiliteitNoord schriftelijk aan de wederpartij te kennen heeft gegeven dat hij het bezwaar volledig gegrond acht.

6 Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

6.1 Tenzij anders is overeengekomen, kunnen partijen tussentijds overeenkomen dat de aanpak en de omvang van de overeenkomst en/ of de daaruit voortvloeiende verplichtingen zal worden uitgebreid en/ of gewijzigd. Indien over de daaraan verbonden kosten geen nadere schriftelijke afspraken zijn gemaakt, heeft het tarief respectievelijk honorarium van artikel 5 van deze algemene voorwaarden separaat ook voor deze werkzaamheden te gelden.
6.2 De wederpartij aanvaardt dat door een wijziging van de werkzaamheden (zoals bedoeld in het vorige lid) het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooing van de werkzaamheden kan worden beïnvloed. MobiliteitNoord is dan ook niet gehouden tot vergoeding van enige schade als gevolg daarvan.
6.3 Indien naar het oordeel van MobiliteitNoord een wijziging in de uitvoering van de overeenkomst nodig is om op de juiste wijze aan de verplichtingen jegens de wederpartij te voldoen, is MobiliteitNoord gerechtigd deze eenzijdig aan te brengen, tenzij de redelijkheid en billijkheid daaraan in de weg staan.

7 Overmacht

7.1 MobiliteitNoord is niet gehouden tot het nakomen van haar verplichtingen, indien zij daartoe gehinderd wordt door overmacht als genoemd in artikel 75 van boek 6 van het Burgerlijk Wetboek.
7.2 Van overmacht is in elk geval sprake, indien ten gevolge van enige omstandigheid, voorzien of niet-voorzien, redelijkerwijs niet (meer) van MobiliteitNoord kan worden verlangd dat zij haar verplichtingen (verder) nakomt. Dit is onder andere het geval bij ziekte van ingezet personeel, transportmoeilijkheden, het geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van toeleveranciers, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard ook en voorts iedere andere omstandigheid waarop MobiliteitNoord geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen.
7.3 Ingeval van overmacht zal hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk aan de wederpartij mededeling worden gedaan, zo nodig onder overlegging van eventuele bewijsstukken.

8 Tussentijdse beëindiging

8.1 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, slechts mogelijk door MobiliteitNoord en met inachtneming van een opzegtermijn van twee weken, behoudens het bepaalde in artikel 8.2. Opzegging dient schriftelijk te zijn en zal niet leiden tot aansprakelijkheid voor eventuele schade, die de wederpartij door de opzegging lijdt.
8.2 Indien MobiliteitNoord bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt van door haar ingeschakelde derden en deze derden beëindigen de overeenkomst met MobiliteitNoord tussentijds, dan heeft MobiliteitNoord het recht de overeenkomst met de wederpartij te beëindigen zonder dat daarbij een opzegtermijn in acht hoeftte worden genomen en zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade als gevolg daarvan.
8.3 Elk van de partijen heeft het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk tussentijds te beëindigen, zonder dat een opzegtermijn in acht hoeft te worden genomen, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist en zonder dat de opzeggende partij tot een schadevergoeding zal zijn verschuldigd:
– in geval de wederpartij ernstig tekort schiet in de nakoming van enige verplichting voortvloeiende uit de overeenkomst en dit tekortschieten niet binnen vier weken na schriftelijke kennisgeving hiervan door de eerstgenoemde partij is hersteld;
– in geval de wederpartij een beroep doet op overmacht en de overmachtperiode langer dan drie maanden heeft geduurd, of zodra vaststaat dat deze periode langer dan drie maanden gaat duren;
– in geval door de wederpartij surcéance van betaling is aangevraagd, de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, in staat van liquidatie is verklaard of een bewindvoerder over diens activa of een deel daarvan is aangesteld;
– indien de wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig aan een voor hem uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting voldoet, ondanks daartoe in de gelegenheid te zijn gesteld en ondanks daartoe te zijn aangemaand.
8.4 Overschrijding van een overeengekomen fatale termijn geeft de wederpartij niet het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen, of de afname van of betaling voor diensten te weigeren, tenzij hij MobiliteitNoord schriftelijk alsnog een redelijke termijn voor de levering heeft gesteld en MobiliteitNoord ook binnen deze termijn niet aan haar verplichtingen voldoet.

9 Aansprakelijkheid
9.1 MobiliteitNoord is slechts aansprakelijk jegens de wederpartij voor een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, indien en voor zover deze tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering mocht worden vertrouwd. MobiliteitNoord is evenwel te allen tijde gerechtigd de door de wederpartij geleden schade voor zover mogelijk ongedaan te maken.
9.2 MobiliteitNoord is niet aansprakelijk voor:
– bij de wederpartij of derden onstane schade, die het gevolg is van verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de wederpartij aan MobiliteitNoord;
– bij de wederpartij of derden onstane schade, die het gevolg is van een handelen of nalaten van door de wederpartij ingeschakelde hulppersonen (werknemers van de wederpartij daaronder begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met MobiliteitNoord verbonden organisatie;
– bij de wederpartij of derden onstane bedrijfs-, indirecte of gevolgschade.
9.3 De totale aansprakelijkheid van MobiliteitNoord wegens toerekenbare tekortkoming(en) in nakoming van de overeenkomst is te allen tijde beperkt tot vergoeding van de directe schade en tot maximaal het bedrag van de tot het moment van de fout bij de wederpartij gedeclareerde opdrachtsom. Bij opdrachten met een duur langer dan één jaar is de vergoeding beperkt tot een maximum van eenmaal het jaarhonorarium.
9.4 De aansprakelijkheid van MobiliteitNoord wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst ontstaat slechts indien de wederpartij MobiliteitNoord onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, daarbij een redelijke termijn stellende ter zuivering van de tekortkoming, en MobiliteitNoord ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van de verplichtingen tekort blijft schieten.
9.5 De wederpartij vrijwaart MobiliteitNoord voor eventuele aansprakelijkheid als gevolg van aanspraken van derden, alsmede voor schade, die is veroorzaakt door handelen of nalaten van bij de uitvoering van de overeenkomst betrokken derden.
9.6 Buiten de in artikel 9 genoemde aansprakelijkheid rust op MobiliteitNoord geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding jegens de wederpartij en/of derden, ongeacht de grond waarop een actie zou worden gebaseerd.

10 Geheimhouding en zorgvuldigheid

10.1 Elk van de partijen is verplicht tot geheimhouding van alle informatie die haar in het kader van de overeenkomst ter kennis is gekomen en waarvan het vertrouwelijke karakter bekend is, danwel waarvan de andere partij het vertrouwelijke karakter redelijkerwijs had kunnen begrijpen.
10.2 Elk van de partijen zal bij het gebruik van de informatie, die haar ter kennis is gekomen in het kader van de overeenkomst, de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten.

11 Intellectuele eigendom

11.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest, die MobiliteitNoord in het kader van de overeenkomst ontwikkelt of gebruikt, waaronder begrepen adviezen, werkwijzen, (model)contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan MobiliteitNoord voor zover deze niet reeds aan derden toebehoren.
11.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van MobiliteitNoord is het de wederpartij niet toegestaan om de voormelde producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te gebruiken, verveelvoudigen, openbaren of exploiteren.
11.3 De wederpartij vrijwaart MobiliteitNoord voor aanspraken van derden ter zake van enige inbreuk op eigendomsrechten van derden.

12 Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op alle overeenkomsten met MobiliteitNoord is het Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen welk tussen MobiliteitNoord en de wederpartij mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst dan wel naar aanleiding van overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Nijmegen, tenzij MobiliteitNoord ervoor kiest het geschil aan een ander gerecht voor te leggen.
12.3 Alle in redelijkheid gemaakt gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van niet-nakoming door de wederpartij van verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, komen voor rekening van de wederpartij.

13 Slotbepalingen

13.1 MobiliteitNoord is bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie van de algemene voorwaarden.
13.2 Ingeval een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen volledig van kracht. Voor de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) treedt alsdan een rechtsgeldige bepaling in de plaats, die de nietige dan wel vernietigde bepaling(en) voor wat betreft de inhoud, strekking en gevolg zo dicht mogelijk benadert.
13.3 Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de onderhavige opdracht.